^Zpět na začátek
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Územní plán obce Strachujov

Zastupitelstvo obce Strachujov na základě schváleného Územního plánu obce Strachujov vyhlašuje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu
s ustanovením § 29 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku, kterou je vymezena závazná část územního plánu.

Cílem je definovat obecné základní požadavky na utváření fungujícího osídlení s uceleným prostorovým řešením, dopravní a technickou infrastrukturou a požadavky na utváření ekologicky stabilní, účelně uspořádané a esteticky hodnotné krajiny.

Územní plán vychází ze současného prostorového uspořádání obce, typu zástavby, propojuje a slaďuje zástavbu venkovského a předměstského typu, definuje lokality pro novou výstavbu a její využití. Jelikož katastr obce leží v ochranném pásmu horního toku řeky Svratky a na hranici CHKO Žďárské vrchy, je velký důraz kladen na ekologicky šetrné zásahy do krajinného ekosystému.

Urbanistická koncepce obce:

 • regenerace dosavadního historického jádra
 • novou obytnou výstavbou doplnit v prvé řadě střed a severozápadní okraj obce
 • výškové omezení zástavby do max. 2 nadzemního podlaží, budování obytného podkroví
 • koncepce rozvoje podporuje soukromé podnikání
 • doplnění ploch pro sport
 • lokality pro rekreační a chatové objekty na severním okraji obce

Podporované typy výstavby:

 • stavby pro individuální bydlení
 • drobné výrobní provozy včetně skladových zařízení bez škodlivých vlivů na ŽP
 • podnikatelské aktivity rodinného charakteru - max. 5 pracovníků
 • malá zemědělské výroba
 • technická vybavenost

Máte-li zájem o více informací o územním rozvoji obce, obraťte se s dotazy na starostu obce nebo nás navštivte osobně.

 

Přílohy:

dokument_1  dokument_2   dokument_3   dokument_4   dokument_5   dokument_6   dokument_7

Copyright © 2013. Obec Strachujov Rights Reserved.


Facebook twitter skype