^Zpět na začátek
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Základní ustanovení

Obec Strachujov jakožto správce osobních údajů, Vás v souladu s GDPR informuje o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci našeho jednání.


Ve smyslu článku 13 a 14 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) Vás INFORMUJEME, že Obecní úřad Strachujov, IČ: 00599859, se sídlem Strachujov čp. 6, 59242, jakožto správce osobních údajů, ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, tj. osobní údaje fyzických osob, v rámci své činnosti.
Osobní údaje mohou být v rozsahu: občanů jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození nebo rodné číslo titul, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, emailová adresa,u fyzických osob – podnikatelů, místo podnikání, adresa bydliště, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, emailová adresa, ID poštovní datové schránky, adresa místa plnění, podpis. Osobní údaje získáváme od subjektů údajů nebo z veřejných zdrojů.


Účely zpracování jsou zejména:
a.  výkonu státní správy,
b.  výkonu samosprávy,
c.  poskytování dotací a návratných finančních výpomocí,
d.  zajištění interních procesů,
e.  komunikace s občany.


Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na město/obec vztahují a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je město/obec pověřeno. Další nezbytné osobní údaje jsou případně shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi městem/obcí a subjekty osobních údajů.
V souvislosti s nutností zajištění některých interních procesů a komunikace s občany zpracovává dále město/obec, ve svém oprávněném zájmu, některé adresní a identifikační údaje svých zaměstnanců a členů
orgánů města/obce. Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.


Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není městu/obci uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.
Při zpracování osobních údajů u města/obce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům,
na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Osobní údaje mohou být pro nás zpracovány zpracovatelem na základě zvláštního smluvního vztahu. Osobní údaje budou uchovávány jako dokument v listinné podobě, popř. jako dokument v elektronické podobě, a v databázi v elektronickém systému správce. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům za účelem kontroly a pořízení jejich kopie. Má právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, uplatnění námitky, výmaz po skončení zpracování. Má právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřadu na ochranu osobních údajů), pokud by nakládání s osobními údaji bylo v rozporu s právními předpisy. Kontaktní údaje správce ohledně osobních údajů jsou:

Ing. Petr Šnek, 776 772 446

Základní ustanovení ke stažení.

 

Žádost o přístup k osobním údajům ke stažení.

Copyright © 2013. Obec Strachujov Rights Reserved.


Facebook twitter skype